fredag 25. september 2009

Demonstrasjonstog

I regi av ENIL (European Network on Independent Living), ble Freedom drive arrangert en strålende septemberdag i Strasbourg. Rundt 400 mennesker deltok i den ca to km lange marsjen/demonstrasjonen. Vi startet i en park, og målet var EU-parlamentet. Vi greide å skape ganske mye liv og røre med sang og slagord. "We shall overcome", ble avsunget flere ganger. Gjentatte ganger hørtes slagordene; "What do we want? Personal assistance - when do we want it? Now!" og "Nothing about us without us."

Det er ikke uten grunn at dem europeiske Independentbevegelsen annethvert år har dette arrangementet. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever stadig å bli krenket - og fratatt de mest elemetære menneskerettigheter. Dette gjelder i hele verden - også i Europa - også i Norge.

Stadig blir mennesker med funksjonsnedsettelser plassert på institusjon. De får ikke bo hvor de vil. De blir tvunget til å bo sammen med andre med funksjonsnedsettelser. Og man kan da spørre; hvorfor skulle mennesker med funksjonsnedsettelser ha mer til felles enn andre mennesker - så mye til felles at de skulle måtte bo sammen ? I Europa foregår fremdeles institusjonsbyggingen for fullt. Det er skammelig.

I Norge skryter man av at vi skal jobbe for at unge mennesker med funksjonsnedsettelser ikke skal bo på sykehjem mot sin vilje. Likevel blir stadig unge mennesker plassert på sykehjem. Slik jeg ser det, så er det i praksis å bli plassert på sykehjem når man må bo i en såkalt omsorgsbolig som er i samme hus som et sykehjem - og der man deler betjening med sykehjemmet - og der ytterdøra blir låst klokka åtte om kvelden.

Det burde være en menneskerett å bo hvor man vil. Hva gjør det med et ungt menneske å bli plassert på sykehjem ? Har man tenkt på det ?

Når kommunens representant sier: "Det eneste tilbudet vi kan gi deg - du som har så stort assistansebehov - er en plass på sykehjem. Det blir for dyrt for kommunen at du skal ha assistansen i din egen bolig.", da mener jeg at man har gått for langt - og at man ikke har skjønt rekkevidden av det man sier.

Det er mulig det er billigere å sende en 30-åring på sykehjem enn å la vedkommende bo hjemme. Men har man tenkt på hva det betyr når man splitter opp en familie ? Har man tenkt på hva det betyr at pappa eller mamma ikke får lov til å bo hjemme lenger. Har man tenkt på hva det betyr når man tvinger ektefeller til å bo fra hverandre ? Har man tenkt på hva det vil si for en persons sosiale nettverk å bli tvunget til å bo på institusjon ? Hvilke konsekvenser får ikke det ? Og - hva koster ikke det - på kort og lang sikt......

mandag 7. september 2009

Høstdag

Den tradisjonelle høstdagen ved Haukvatnet ble avviklet på søndag. Det var strålende vær og 800 personer til stede. Det var en haug med aktiviteter man kunne prøve. Man kunne delta i konkurransen - der man underveis måtte svare på spørsmål. Man kunne også prøve diverse ballspill, pil og bue, sykkel, kajak, kano, robåt med mer.
Selv var jeg ute i Kajak. Det var veldig gøy. Det ble tur med dobbelkajak denne gangen. Min ropartner ville ikke prøve seg på en eskimorulle, men en annen person gjorde en for fotografens skyld. Her er bildene :
Prøvde også en liten båttur med robåt. Inne i naustet er det en personløfter som man kan bruke om man ikke kommer seg oppi båten på den tradisjonelle måten. Det fungerte veldig fint med personløfteren. Båten har et elektrisk opptrekk med en wire. Det styres med en fjernkontroll. Dette betyr at man ved svært lite assistanse kan komme seg oppi båten og ta en tur på egen hånd. Dette har jeg lyst til å ha på hytta.....
lørdag 5. september 2009

Institusjoner og institusjonalisering

Det er mange av oss som grøsser når vi hører ordet institusjon. Vi får da gjerne assosiasjoner til bygninger der man plasserer mennesker med fysiske og/eller intellektuelle funksjonsnedsettelser. Vi ser bilder fra institusjoner i Øst-Europa - der vi ser vanskjøttede, apatiske barn som lever under så grusomme forhold at vi knapt kan tro det - eller vi husker dokumetarer som gjelder forholdene som var ved norske institusjoner.

Jeg vil si litt om begrepet institusjon - og om institusjonalisering. Når det gjelder begrepet institusjon, så legger jeg mer i det enn det som mange tradisjonelt legger i begrepet. En institusjon er ikke bare en fysisk bygning av den karakter jeg har nevnt over her. Jeg mener det også er en institusjon om det er andre som helt eller delvis setter rammene for ens livsutfoldeøse, og man ikke selv har kontrollen over sitt eget liv og sin egen bolig. Dette kan være når man ikke får lov til å bestemme når man skal stå opp og legge seg, når man skal dusje - eller gå på do, hva man skal spise - og når man skal spise - eller hvem man skal omgås - og når man skal omgås dem.

Institusjonalisering har flere betydninger. I denne sammenhengen vil jeg legge en betydning til grunn. Den handler om å bli fratatt muligheten til å bestemme over de mest grunnleggende delene av livet. Det har et sterkt hemmende aspekt - da man blir frarøvet mulighetene til å styre de mest basale behovene. Man blir institusjonalisert i sin egen bolig om man må leve under slike rammevilkår. Alle som lever under slike rammevilkår blir i større eller mindre grad institusjonalisert - også de som ikke har en intellektuell funksjonsnedsettelse. Når man lever under slike rammebetingelser over lengre tid, så blir det desto vanskeligere å bryte ut av det mønsteret man er inne i - selv om man blir gitt muligheten til det.

HVPU (Helsevernet for psykisk utviklingshemmede)-reformen er ansvarsreformen i helsevernet for mennesker med intelletuelle funksjonsnedsettelser fra 1991 . Ansvaret for mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser ble overført fra fylkeskommunene til kommunene. Institusjoner ble nedlagt, og de som hadde bodd der ble etter hvert flyttet over til boliger i hjemkommunene. På papiret fikk mange av de som hadde bodd i institusjon lov til å flytte inn i egne boliger. Mange hadde bodd i disse institusjonene mesteparten av sitt liv. Noen hadde mistet all kontakt med sin opprinnelige hjemkommune. Kjærester ble også med denne reformen tvunget til å bo fra hverandre - fordi de selv ikke fikk velge hvilken kommune de skulle flytte til.

Det er en kjensgjerning at det ble en stor grad av samlokalisering. Mange kommuner valgte å bygge boliger der de hadde en viss grad av samlokalisering. Det vil si at mange ble nødt til å dele fellesareler med vilt fremmede. Det ble også til at mange av disse boligene hadde en bemanningssituasjon som gjorde at beboerne måtte delta på felles aktiviteter - til tross for at de kanskje hadde totalt ulike interesser. Det er faktisk ingen selvfølgelighet at mennesker med intellektuelle funksonsnedsettelser nødvendigvis har samme interesser. Noen er interessert i fotball, noen er interessert i musikk, noen er interessert i film osv. Alle er forskjellige.

I praksis har vi i stedet for de store institusjonene fått miniinstitusjoner. De er der fremdeles i dag. Og det ser ut til at dette vil fortsette. Kommuner velger fremdeles denne samlokaliseringen - og de utvider den. Nå er gjerne 8 - 16 boliger samla. Man har fått omsorgsghettoer for mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser. Og det er få som taler disse menneskenes sak. Og de som forsøker, blir ikke hørt på. Men det er vel som det alltid er. Den som roper høyest, er den som får gjennomslag.

Mange mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser har behov for assistanse til de daglige gjøremålene. Selv om Norge er et rikt land med mange ressurser, så er det ikke en selvfølge at man får denne assistansen. I mange kommuner må man forholde seg til en dårlig kommuneøkonomi. Når man har et assistansebehov, så må man søke kommunen om å få dette behovet dekket. Kommunene har ulike løsninger og ulike tilbud når det gjelder dette. Det mest vanlige er at man får tilbud om tradisjonelle hjemmetjenester. I de vedtakene som blir fattet av kommunen - så har de ned til minste detalj beskrevet hvilket tilbud kommunen kan gi. Et vedtak inneholder gjerne detaljerte utregninger om hvor lang tid du får til assistanse til de basale behovene. Mange vil føle at vedtakene er utformet på en sånn måte at de føler seg som fanger i egne hjem. Jeg kjenner mange som har erfaringer med å leve under slike rammebetingelser. Det de har til felles, er at de opplever situasjonen som håpløs. Man kan jo spørre hva det gjør med en 20-åring å ikke kunne gå på kino fordi kommunen har bestemt at han/hun skal legge seg klokka ni. Det er ikke det beste utgangspunktet for å bygge og opprettholde et sosialt nettverk. Det er også frustrerende å måtte forholde seg til å ha mange fremmede mennesker inne i boligen - selv om disse personene er der for å assistere med ulike gjøremål. Det er for meg innlysende at det oppleves frustrerende når man i løpet av et år må forholde seg til mellom 50 og 100 ulike personer som skal assistere med å stå opp, legge seg, gå på do, dusje, spise osv.

BPA er en forkortelse for Borgerstyrt personlig assistanse. BPA er en alternativ måte å organisere tjenester på. Det er fremdeles kommunen som fatter vedtak om hvilke tjeneter man skal ha. Det er flere måter å organisere BPA på. En måte det er kommunen som styrer BPA-ordninga. Da er den enkelte selv arbeidsleder, mens kommunen er arbeidsgiver. En annen måte er at man selv både er arbeidsgiver og arbeidsleder. En tredje måte er å organisere det gjennom et andelslag. Da er man selv arbeidsleder - og andelsaget er arbeidsgiver. Det finnes flere slike andelslag. Det største er pr. i dag ULOBA. ULOBA blir drevet av personer som selv har assistansebehov. Det betyr at de selv har opplevd på kroppen hva det vil si å ha et assistansebehov. I en BPA-ordning er det den enkelte som selv ansetter sine assistenter. Det finnes også BPA-ordninger der den med assistansebehovet ikke selv kan være arbeidsleder. Dette kan f.eks. brukes når det er barn eller personer med intellektuelle funksjonsnedsettelser er den som har assistansebehovet. Det er i et rundskriv til Lov om Sosiale tjenester anbefalt at man har slike ordninger.

BPA har for mange betydd frihet. Men det er fremdeles mange som ikke har fått den friheten. Det er ingen selvfølgelighet at man får en BPA-ordning, selv om kommunene plikter å ha BPA som en del av sitt tjenestetilbud. Jeg skulle ønske kommunene så verdien i å gi flere mennesker mulighet til å ha en BPA-ordning.

Helt til slutt vil jeg si presisere at når jeg bruker begrepet fysiske og intellektuelle funksjonsnedsettelser i stedet for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede, så er dette et bevisst valg fra min side.

fredag 4. september 2009

Ledninger

Bak TVn min bor det mange ledninger.

Det blir automatisk mange ledninger når man har mange elektriske duppeditter som er knytta til hverandre. I tilknytning til TVn, er det også en DVD-spiller, en videospiller og to bokser fra Canal Digital. Dessuten er det en trådløs router der + en boks for å knytte diverse kabler sammen. Flere av disse duppedittene går på strøm, i tillegg til å være knytta sammen med kabler.

Noen vil reagere på at jeg bruker begrepet duppetitt. I denne sammenhengen blir det brukt som en samlebetegnelse på ting som er bak TVn og som har kabler/ledninger. Det er ikke plass til det egentlige navnet på disse objektene i mitt begrepsapparat. Jeg fortrenger det automatisk.

Jeg har slangeskrekk - og regner med at dette er årsaken til at jeg også har aversjon mot ledninger. Å rydde i ledninger er litt av en jobb. Jeg synes det er nok å holde styr på ledningen til mobilladeren. Eller.... også her er det flere ledninger. Jeg har en lader til min private telefon og en til jobben. Dessuten er det en egen lader til bluetoothen.

Er det rart det blir mange ledninger - og slangefobien vedvarer......

torsdag 3. september 2009

Månen

Månen sett med min nye linse.